Podmienky používania

Všeobecné

1. Prevádzkovateľ portálu Autocambio.eu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov vrátane textu a fotografií.
 
2. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, avšak nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov ani za samotný obchod, kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.
 
3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.
 
4. Využívanie služieb portálu Autocambio.eu je možné len po súhlase používateľa s podmienkami inzercie.
 
5. Užívateľ súhlasom s podmienkami inzercie schvaľuje zasielanie informačných alebo reklamných emailov do schránky, ktorú uviedol v súvislosti s využívaním portálu Autocambio.eu Tieto emaily sa nepovažujú za nevyžiadanú poštu, tzv. spam.
 
6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo spoplatniť služby na portáli Autocambio.eu formou sms.
 
7. Používatelia služieb portálu Autocambio.eu môžu vystupovať ako súkromná alebo právnická osoba.
 
 

Ochrana osobných údajov

 
1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na portáli Autocambio.eu dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákonom o ochrane osobných údajov.
 
2. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám.
 
3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov Prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto Portálu, alebo tretích osôb.
 
4. Údaje o Používateľoch portálu Autocambio.eu použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré si inzerent zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.
 
5. Používaním služby Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.
 
6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.
 
 

Správanie sa používateľov

 
1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných inzerátov vrátane textu a fotografií. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný aby, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami Slovenskej republiky tak, aby nezasahoval do práv iných používateľov, nepoškodzoval ich dobré meno, neznevažoval ich národné, etnické alebo náboženské cítenie. Používateľ nesmie vkladať inzeráty v rozpore so slušným správaním, duplicitné, fiktívne a inzeráty vytvorené za účelom podvodu kupujúceho.  
 
2. Ďalej nesmie vkladať do inzerátu reklamné fotky na iný alebo podobný druh tovaru alebo služby, nereálne fotky a inzerovať službu alebo inú zárobkovú činnosť, okrem prípadu platenej reklamy.
 
3. V prípade porušenia týchto podmienok si prevádzkovateľ vyhradzuje právo tento inzerát zmazať.
 
 
 

Administrácia inzerátov

 
1. Na portáli Autocambio.eu je možné inzeráty editovať, dopĺňať, vymazať, zvýrazniť kedykoľvek počas ich doby platnosti. 
 
2. K pridanému inzerátu používateľ obdrží unikátny link, ktorý slúži na editáciu, zmazanie alebo topovanie inzerátu.
 
3. Používateľ sa zaväzuje po celú dobu platnosti inzerátu udržiavať svoje údaje aktuálne, pravdivé a presné počas celej doby používania portálu Autocambio.eu
 

Zodpovednosť za škodu

 

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu Autocambio.eu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť používateľov portálu Autocambio.eu, ani za spôsob, akým sa tieto služby využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu používateľom, či tretími osobami.

2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo, či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu Autocambio.eu

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli užívateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu Autocambio.eu alebo v inej súvislosti s touto skutočnosťou.

4. Prevádzkovateľ portálu Autocambio.eu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.
Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Autocambio.eu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertný portál Autocambio.eu bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portáli Autocambio.eu, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov alebo z iných dôvodov.

 

Reklamácie služieb

 
1. V prípade reklamácie je užívateľ povinný písomne kontaktovať prevádzkovateľa portálu Autocambio.eu na e-mailovej adrese kontakt(at)autocambio.eu, pričom reklamácia musí obsahovať popis reklamovanej skutočnosti
 
2. Prevádzkovateľ je povinný každú reklamáciu preveriť, a v prípade jej opodstatnenosti zabezpečiť nápravu.
 
3. Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť užívateľovi svoje stanovisko k reklamácii do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
 
 

Záverečné ustanovenia

 
1. Podmienky inzerovania na portáli Autocambio.eu nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Právne vzťahy poskytovateľa a používateľa výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.

2. Prevádzkovateľ má právo inovovať, meniť a inak modifikovať služby portálu Autocambio.eu bez predchádzajúceho upozornenia používateľov a bez ich súhlasu v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv používateľov, ktoré vyplývajú z objednávky platených služieb.
 
3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach Autocambio.eu. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok inzercie. Je v záujme používateľa, aby priebežne sledoval znenie podmienok. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení  zmien všeobecných podmienok prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí.

 

  PRIDAŤ INZERÁT